Om Cortea

Cortea är ett snabbt växande företag inom byggbranschen. Vi utför byggnadsprojekt med totalentreprenad eller specifika åtaganden med högsta kvalitet som utgångspunkt.

Arbetet med att bygga en organisation där hållbarhet, miljömedvetenhet och god arbetsmiljö är i fokus präglar hela vår verksamhet och vår ambition är att vara en förebild inom branschen när det gäller dessa frågor. Våra kunder ska se det som självklart att vi levererar det vi lovat i utsatt tid och till överenskommet pris.

Vår vision

Vår vision är att vara en stark aktör i branschen och ett företag där alla delar av verksamheten präglas av medvetenhet och långsiktighet. Vi arbetar fokuserat på det vi anlitas för och bedriver ett gediget arbete inom organisationen i frågor om arbetsmiljö, kvalitetssäkring, utbildning, säkerhet och inte minst hållbarhet och miljö.

Vi ser till att våra medarbetare är väl insatta och engagerade i detta åtagande och arbetar kontinuerlig med analys och uppföljning för att uppnå denna vision.

Vår kvalitetssäkring och kundnöjdhet är av yttersta vikt och vi ser varje utfört arbete som en framtida referens. Vår vision är att ständigt utveckla verksamheten i alla dess inre beståndsdelar och låta kvaliteten på de arbeten vi utför stå som ett bevis för att vi lyckats.

Vår filosofi

Våra uppdragsgivare är vår största resurs och det är via dem vi får möjlighet att verka, utvecklas och tänka framåt. Vi ser därmed på dem, och de projekt vi åtar oss, med största ödmjukhet och vördnad.

Då våra utförda arbeten är våra viktigaste referenser i framtida jobb, har våra beställare rätt att förvänta sig att vi utför deras arbeten med samma kvalitetstänk och service som tidigare arbeten. Vi gör vårt allra yttersta för att hålla tidsplaner, organisera spedition och underleverantörer för bibehållen budget, trivsel och kvalitet.

Hälsa och arbetsmiljö

En organisation blir stark och kan växa om dess delar är friska och välmående. Vi tror att man genom att värdesätta frågor som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet får en enhet som klarar av mer och som presterar bättre. Vi ger våra medarbetare ansvar, möjlighet till personlig utveckling, vidareutbildning och flexibilitet i sina uppdrag. Utöver det tänker vi på deras hälsa och säkerhet – hos oss ska inga olyckor ske som vi kunnat förhindra.

Vi strävar efter ett arbetsklimat där våra anställda mår bra och trivs hos oss, de är trots allt vår största tillgång. Arbetet med miljö och hållbarhet är en annan viktig del av vår filosofi – vi måste alla hjälpas åt att minimera skadlig inverkan på vår gemensamma natur och vi tar ansvar för vår del.

Kvalitet

För att utvecklas och förbättra är det viktigt att blicka inåt. En viktig aspekt i vårt kvalitetsarbete är således att dokumentera, analysera och dra slutsatser om vi gjort bra och var det finns utrymme för förbättringar.

Kvalitets- och miljöarbetet berör alla i företaget. Alla bidrar vi tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling. Genom systematiskt och lagstadgad dokumentering av genomfört arbete inklusive eventuella avvikelser har vi en konkret grund för framtida utvecklingsarbete. Uppföljning av att beslutade åtgärder med anledning av avvikelse följs upp vid ledningens genomgång för att se att önskade effekter uppnåtts.

 

Vid två tillfällen per år går vi gemensamt igenom kvalitets- och miljöledningssystemet. Dessutom analyseras verksamheten kontinuerligt utifrån måluppfyllelse, resursåtgång och ekonomiskt utfall samt ur kvalitets- och miljösynpunkt. Utförd produktion följs upp och erfarenheter tas tillvara.

Grunden till förbättringar är att tillvarata förbättringsförslag. Inom alla verksamheter finns många goda idéer om hur arbetsuppgifter kan göras bättre. Vi välkomnar våra medarbetares synpunkter och har ett öppet klimat med bland annat dagliga morgonmöten. Bra idéer implementeras omedelbart.

Hållbarhet och miljö

Corteas klimat- och miljöarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Vi arbetar strukturerat för att minska organisationens påverkan på miljön.

Miljöutredningar har genomförts för att identifiera betydande miljöaspekter som utgör grunden i arbetet med att formulera mål och prioriteringar.

Klimatpåverkan

Cortea strävar efter att kontinuerligt utveckla och införa energieffektiva lösningar som minskar energibehovet i såväl produktionen som i de projekt som överlämnas till kunden.

Några av de områden där Cortea kontinuerligt arbetar med energieffektivisering är transporter samt uppvärmning och belysning vid arbetsplatser och etableringar, samt energianvändning i fasta anläggningar.

Förnybara energikällor

Cortea ökar användningen av förnybara bränslen på ett flertal områden. Målet är att kontinuerligt minska andelen fossilt bränsle som används i verksamheten.

Logistikplanering

God planering är nödvändig för att minska antalet transporter till och från arbetsplatser. Planeringen sker i dialog med leverantörerna och Cortea arbetar kontinuerligt med förbättringar av logistiken för att minska såväl belastning på vägar som utsläpp genom rätt val av fordon. I vårt nordiska klimat innebär vägslitage betydande hälsorisker. Slitage, främst vid användning av dubbdäck, bidrar till höga halter av grova partiklar (PM10) som kan orsaka hjärt- och lungproblem vid inandning.

Resurseffektivitet

Cortea prioriterar frågor kring effektivare resursanvändning. Minskad materialanvändning medför såväl kostnadsbesparingar som minskad klimat- och miljöpåverkan.  Cortea har satt upp höga mål avseende sorteringsgraden för det byggavfall som uppstår. Ambitionen är dock att i första hand förhindra uppkomsten av avfall.  Cortea arbetar ständigt med att förbättra sitt arbete med att beräkna materialmängder så att spill inte uppstår.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet och miljömedvetenhet präglar hela vår verksamhet. Vi arbetar med ansvarsfullt.se för att redovisa vårt hållbarhetsarbete.
Uppdragsanpassade kvalitets- och miljöplaner upprättas om uppdraget eller beställaren så kräver. Dessa beskriver uppdragsorganisationen, resurser, metoder, rutiner, kontrollprogram m.m., som tillämpas i ett uppdrag för att säkerställa att rätt kvalitet och miljöanpassat resultat uppnås samt att de konstruktionskrav som finns uppfylls.

Hållbarhetsredovisning

Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och relevant beskrivning av Cortea och vårt arbete för att vara ett långsiktigt hållbart och ansvarstagande företag. Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till kunder, samarbetspartners, medarbetare och allmänhet. Innehållet i redovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för våra intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst och områden som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

Vår ambition är att Cortea ska förknippas med en stor miljömedvetenhet.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att vår egen verksamhet, såväl som det vi bygger åt våra kunder, ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar också efter att påverka vår omvärld till att utveckla sitt miljöarbete, bland annat genom att ställa krav på våra underleverantörer och i samspelet med våra kunder föreslå miljöanpassade lösningar och produkter. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med miljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Följande principer gäller för vårt miljöarbete:

 • Vi har hög kompetens inom miljöområdet. Vi ser till att våra medarbetare har rätt kompetens genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra miljömål.
 • Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att erbjuda miljövänliga lösningar utöver det som normer och lagar kräver.
 • Vi tar ansvar för vårt företags miljöpåverkan. Därför ställer vi höga krav, både på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.
 • Cortea AB bedriver ett miljöarbete tillsammans med engagerade underentreprenörer i syfte att förebygga förorening.
 • När vi väljer material beaktar vi användningen av naturtillgångar och materielens livslängd.
 • De kemisk-tekniska produkterna är valda utifrån ett gott miljöval och hanteras så att spill och läckage undviks. Vidare förvaras de på särskild plats under arbetes gång och avfall tas om hand enligt tillverkarens anvisning.
 • Cortea AB hanterar farligt avfall i form av t.ex. kasserade batterier och lysrör. Dessa insamlas och hämtas/sänds till av kommunen anvisad uppsamlingsplats.
 • Rivnings- och byggnationsavfall omhändertas enligt kommunens riktlinjer. Rutiner för identifiering och omhändertagande av farligt avfall finns. Vid transport av farligt avfall används transportörer med tillstånd för transport av farligt avfall.
 • Vi skall i vår verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Grundkravet är att tillämpbara lagar och föreskrifter uppfylls.

Corteas miljöpolicy bygger på våra övriga styrdokument och vår uppförandekod. Vårt sätt att vara, vårt arbetssätt och vårt utvecklingsarbete är alla del av detta arbete och vår strävan efter att vara ett företag som prioriterar miljö är en grundsten i vår vision. Miljöpolicyn har formulerats utifrån inriktningen att på bästa sätt kunna verka för att tillgodose en minskad miljöpåverkan utifrån utförd riskvärdering.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet klargör hur Cortea AB arbetar med att förebygga förorening genom att värna om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov av att skydda miljön.

Under 2017 koncentrerades våra utbildningsinsatser kring införandet av miljöledningssystemet. Populärutgåva av svensk standard SS-EN ISO14001:2004 för Miljöledningssystem används under utbildningen.

Information om vårt miljöarbete lämnas vid introduktion av ny personal och vid anlitande av nya underentreprenörer.  Miljöinformation sker vid företagets informationsmöten. Behovet av fortsatt utbildning inom miljöområdet identifieras utifrån ny lagstiftning samt verksamhetens behov av återkommande utbildning.

Miljöutredning

Under 2017 har Cortea tagit fram en miljöpolicy och en handlingsplan för Corteas miljöarbete 2018. Handlingsplanen baserar sig på den miljöutredningen som genomförts 2015. Miljöutredningen visar att Cortea i första hand behöver prioritera att arbeta med materialval och att ställa krav på underentreprenörernas miljöarbete.

Leverantörers och underleverantörers miljöarbete

Cortea AB anlitar som byggentreprenör många underentreprenörer. Företaget bedömer det som en central fråga att dessa genom ett eget aktivt miljöarbete medverkar i företagets arbete med att förebygga förorening.

Anlitande av entreprenörer sker per projekt men flera är återkommande entreprenörer. Upphandlingen av entreprenörer sker utifrån rekommendationer och egna erfarenheter av samarbete. Under 2015 infördes leverantörsbedömningar innefattande krav på eget miljöarbete. Godkända entreprenörer införs i förteckning godkända leverantörer.

Vid arbetsstart av uppdrag åligger det ansvarig projektledare att informera om aktuella miljörutiner. Beroende av uppdragsform/entreprenadform får företaget olika möjlighet till påverkan av t.ex. val av material och logistik.

Byggverksamhet och val av material planeras utifrån miljöaspekterna:

 • Teknik- och materialval
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till mark och vatten
 • Energi och vattenförbrukning
 • Avfall
 • Underentreprenörers miljöarbete

Arbetsmiljö

Vårt mål som arbetsgivare är att erbjuda den bästa arbetsplatsen där arbetet sker med utgångspunkt från allas lika värde.

Vi vill vara en förebild när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för våra medarbetare och tar ansvar för att skapa en kompetent organisation med arbetssätt som förebygger ohälsa och skador. Arbetet för en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö sker systematiskt och långsiktigt och grundar sig i medarbetare med kunskap och engagemang. 

Vi uppnår detta genom ett arbetsmiljöarbete som kännetecknas av att:

 • Vi har tydlig struktur och systematik för vårt arbetsmiljöarbete.
 • Vi tar ansvar för våra medarbetares kompetens och vi anser att det är viktigt att utveckla våra medarbetare så att de har rätt kompetens att bidra i arbetsmiljöarbetet.
 • Vi har stark säkerhetskultur och uppmuntrar säkra beteenden och stöttar varandra att aldrig arbetar osäkert.
 • Vi tar ansvar för för medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
 • Vi följer gällande lagstiftning och vi uppmanar våra kunder och samarbetspartners att alltid ha höga förväntningar på vårt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöfrågor

Vi jobbar med vår arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa tillsammans med de fackliga organisationerna. Samtliga medarbetare i Cortea omfattas av kollektivavtal. För att förebygga olyckor på arbetsplatserna jobbar vi med att utveckla våra arbetsmetoder och utbildar våra medarbetare inom området. Alla nya medarbetare och underentreprenörer som kommer till en ny arbetsplats får en genomgång av regler och risker på den aktuella arbetsplatsen.

Hälsofrämjande arbete

Medarbetare som trivs med sin arbetsgivare och har goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid mår bättre på jobbet och presterar bättre. Därför erbjuder Cortea friskvårdsbidrag och teamstärkande aktiviteter minst två gånger om året. Samtliga medarbetare har också tillgång till företagshälsovård och genomför hälsoundersökning med uppföljning.

Kompetensförsörjning

Kompetenta medarbetare är vår framgång och vi jobbar därför aktivt med kompetenshöjande insatser för våra medarbetare. Vi uppmanar och hjälper de medarbetare som gått en yrkesutbildning men inte färdigställt sina lärlingsböcker att slutföra sina utbildningar. Vi strävar efter att alla medarbetare ska bokföra sina timmar så att de får färdiga yrkesbevis. Vi säkerställer också att våra projektledare är utbildade inom entreprenadjuridik, Bas U samt Bas P och vidareutvecklas inom sina roller.

Utvecklingssamtal

Inom Cortea genomförs årligen utvecklingssamtal med samtliga medarbetare som följs upp årligen. Vi diskuterar chef och medarbetares önskemål kring mål och utvecklingsinsatser för att öka kompetensen hos varje medarbetare.

Intern kompetens

För att klargöra företagets egen förmåga upprättas kompetensmatriser och genomgångna utbildningar, innehav av certifikat m.m. Vidare upptas på kompetensmatrisen uppgifter om vilka olika typer av uppdrag/uppgifter som olika medarbetare kan utföra.

Kompetensmatrisen upprättas per halvår och utgör grund för gemensamt medarbetarsamtal. Genom analys av aktuella uppdrag och kompetensmatris bereds en utbildningsplan som fastställs varje år vid ledningens genomgång.

Uppförandekod

Grunden för vår uppförandekod är våra kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Uppförandekoden gäller alla i Cortea – från styrelse och ledning till enskilda medarbetare. Dessutom kräver vi att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).

Kärnvärden

Kärnvärdena kvalitet, trygghet och lojalitet är det vår verksamhet bygger på. De beskriver vad vi står för, hur vi jobbar och hur vi vill bli uppfattade.

 • Kvalitet

Kvalitet är för oss en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget, dess produkter och arbetsformer. Vårt kvalitetsarbete gagnar kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Alla medarbetare och våra underleverantörer som deltar i våra uppdrag ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.  

 • Trygghet

Vi vill vara våra kunders trygga och långsiktiga samarbetspartner. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med kunder och leverantörer skapar vi trygghet, vilket bidrar till att skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi vill också att Cortea ska vara en trygg och långsiktig arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, där alla medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten och medverkar till vår positiva utveckling och trygghet.

 • Lojalitet

Vi värdesätter lojalitet och ärlighet, både i samarbetet med våra kunder men också i relationen till våra samarbetspartners, underleverantörer och medarbetare. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda inom Cortea.

Affärsetik och affärsprinciper

Vi följer de lagar, regler och förordningar som gäller för vår verksamhet och vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt. Vi tolererar ingen form av korruption eller utpressning och agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer.

Vi följer konkurrensrättsliga lagar och vi agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. Vidare arbetar vi för att motverka ekonomisk brottslighet i branschen. Vi för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner, tar avstånd från och arbetar aktivt mot svartarbete.

För oss är alla människors lika värde en självklarhet. Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.

Mänskliga rättigheter och allas lika värde

För oss är alla människors lika värde en självklarhet. Vi arbetar för att öka mångfald och jämställdhet i alla delar av verksamheten. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.

Arbetsförhållanden

Cortea prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa och verkar för arbetsplatser fria från olyckor. På våra arbetsplatser vill vi att alla ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet, följa våra regler och sätta medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i fokus. På våra arbetsplatser ska finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom. Vidare vill vi ha medarbetare som tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö. 

Vi värnar om rätten till föreningsfrihet och kollektivavtalsförhandlingar. Vi värnar också om skäliga anställningsvillkor. Vi accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning. Vi kräver att undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.

Organisation

Företagets leds av Nicklas Nordwall och Jonathan Heller och har idag 18 anställda. Företaget arbetar i huvudsak med Stockholm och Mälardalen som marknad, men har resurser över hela landet.

För att beskriva företagets styrka och förmåga har en kompetensmatris upprättas. Av den framgår vem som är kvalificerad för olika typer av arbeten.  Nicklas Nordwall ansvarar för att kunskap och erforderliga resurser finns för att genomföra uppdragen.

Företagets organisation framgår av ovanstående organisationsschema. För kontaktuppgifter till våra medarbetare, se kontaktsidan.

 

Dokument

Vi analyserar vårt eget arbete, kundnöjdhet och avvikelser från beställningar med yttersta seriositet och noggrannhet.

En ständig förbättring av verksamheten visar på professionell syn på vårt gemensamma arbete. Genom tydliga avvikelserapporter underlättas förbättringsarbetet. Uppföljning av att beslutade åtgärder med anledning av avvikelse följs upp vid ledningens genomgång för att se att önskad effekt uppnås.

Styrande dokument

Styrande dokument klargör regler och riktlinjer som verksamheten och dess medarbetare måste följa. Styrande dokument kan vara externt fastställda såsom lagar och föreskrifter. Därutöver fastställer företaget egna styrande dokument.

Exempel på styrande dokument är:

 • Lagkrav
 • Avtal/beställningar
 • Tekniska standarder
 • Kommunal avfallsförordning

Ändringar av styrande dokument handläggs enligt följande:

 • Förslag lämnas till kvalitetssamordnaren.
 • Kvalitetssamordnaren granskar dokumentet och lämnar det för fastställande.
 • VD Nicklas Nordwall fastställer dokumentet.
 • Verksamhetshandboken uppdateras.

Cortea dokumentstyr handbok, instruktioner, mallar m.m. I dokumentens sidfot kan man utläsa datum för godkännande.

Redovisande dokument

Redovisande dokument upprättas för att redovisa genomförd verksamhet. De redovisar även tillämpningen av kvalitets- och miljöledningssystemet. De är ett verifikat på att systemen tillämpas.


Exempel på redovisande dokument är:

 • Utförda egenkontroller
 • Kontrollistor
 • Fakturor
 • Inköpshandlingar
 • Tidsredovisning
 • Försäljningsstatistik
 • Minnesanteckningar och protokoll


Genom korrigerande och förebyggande åtgärder kan man sedan:

 • Minimeras utgifter uppkomna genom egna eller andras fel
 • Förhindras upprepning av fel
 • Utvecklas fungerande rutiner för att åtgärda fel och brister

Ansvarsfullt.se

Webbverktyget ansvarsfullt.se är ett levande, aktuellt, webbaserat, självreglerande och fullständigt transparent ledningssystem.

Ansvarsfullt.se är ett ledningssystem anpassat för företag i Sverige och bygger på frågeställningar från bland annat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26000. Ledningssystemet i sig ger en kvalitativt ledning i alla relevanta frågor vilka i rapporten uttrycks i kvantitativa termer. Rapporten gör det möjligt för företaget att visa hur de på ett konkret sätt ligger till och är uppbyggd för att vara enkel att ta till sig och förstå.

Certifieringen Ansvarsfullt Företag® får användas av ett företag som besvarat samtliga för företaget relevanta frågor samt valt att bli publik med resultaten. Det innebär att en intressent enkelt kan skapa sig en bild av företagets hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt Företag® motsvarar det traditionella tredjepartscertifikatet och skall bemötas på samma sätt.